Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra phương tiện thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, gọi điện thoại, gửi thư điện tử, Fax đến phòng Đăng kiểm PTTND thuộc Sở Giao thông vận tải;

- Bước 2:  Phòng Đăng kiểm PTTNĐ thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và sử lý như sau:

 a) trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc.

 b) Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hính thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Hồ sơ đầy đủ hẹn thời gian và địa diểm kiểm tra.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Đăng kiểm PTTND thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải;

- Qua đường bưu chính

- Điện thoại, gửi thư điện tử, Fax (nêu rõ số điện thoại, Fax... cụ thể)

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị kiểm tra (theo mẫu ) trừ trường hợp mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi fax;

+  Hồ sơ kỹ thuật:

Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;

Phương tiện đang khai thác thì trình bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

Phương tiện chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế chuyển đổi tàu biển thành thành phương tiện thủy nội địa đã được thẩm định và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 01 ngày làm việc sau khi kết thúc việc kiểm tra tại hiện trường; 02 ngày đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở trên 70km hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển đảo. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan có thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

* Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa: 20.000 đồng/giấy (Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính)

 - Phí đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. (Theo Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28/11/2013 của Bộ Tài chính)

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy Đề nghị kiểm tra (Phụ lục V Thông tư 48/2015/TT-BGTVT, ngày 22/9/2015);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN01:2008/BGTVT; QCVN17:2011/BGTVT; QCVN25:2010/BGTVT; QCVN50:2012/BGTVT; QCVN51:2012/BGTVT; QCVN 54:2013/BGTVT; QCVN55:2013/BGTVT; QCVN56:2013/BGTVT; QCVN 72:2013/BGTVT; QCVN84:2014/BGTVT;  QCVN 85:2014/BGTVT; Nghị định 111/2014/NĐ-CP

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/ 9/ 2015  của Bộ Giao thông vận tải,  quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008  của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;

-Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị kiểm tra (theo mẫu ) trừ trường hợp mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi fax;

+  Hồ sơ kỹ thuật:

Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;

Phương tiện đang khai thác thì trình bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

Phương tiện chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế chuyển đổi tàu biển thành thành phương tiện thủy nội địa đã được thẩm định và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra phương tiện thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, gọi điện thoại, gửi thư điện tử, Fax đến phòng Đăng kiểm PTTND thuộc Sở Giao thông vận tải;

Bước 2:  Phòng Đăng kiểm PTTNĐ thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và sử lý như sau:

 a) trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc.

 b) Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hính thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Hồ sơ đầy đủ hẹn thời gian và địa diểm kiểm tra.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Đăng kiểm PTTND thuộc Sở Giao thông vận tải.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải;

- Qua đường bưu chính

- Điện thoại, gửi thư điện tử, Fax (nêu rõ số điện thoại, Fax... cụ thể)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/ 9/ 2015  của Bộ Giao thông vận tải,  quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008  của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;

-Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;