Kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Bước 2: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở

Bước 4:Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận hoặc thông báo lỗi.

* Cách thức thực hiện:

-  Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu)

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết

- Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, bổ sung những nội dung còn thiếu: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm/thông báo sai lỗi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm tra, đánh giá.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Nuôi trồng thủy sản.

- Cơ quan phối hợp: Mời phòng NN&PTNT hoặc phòng Kinh tế các huyện, quận có liên quan.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (nếu đủ điều kiện)

- Thông báo sai lỗi (nếu chưa đủ điều kiện)

* Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp 150.000 đồng/lần cấp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (Phụ lục VI- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Bản thuyết minh về  điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở  (Phụ lục VII-  Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận được cấp cho các cơ sở xếp loại A hoặc B

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Thông tư số  204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu)

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

Số lượng: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Bước 2: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở

Bước 4:Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận hoặc thông báo lỗi.

* Cách thức thực hiện:

-  Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Thông tư số  204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.