Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Đơn vị: 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT)
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hoặc Trạm thuộc Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được ủy quyền.

* Cách thức thực hiện: Không quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hoặc Trạm thuộc Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được ủy quyền quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hoặc Trạm thuộc Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được ủy quyền thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hoặc Trạm thuộc Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được ủy quyền.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Phí kiểm dịch: Quy định tại mục III Thông tư số 285/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (chưa bao gồm phí xét nghiệm bệnh theo quy định)

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

* Căn cứ pháp lý

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;

- Thông tư số 285/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu,  nộp và quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) hoặc Trạm thuộc Chi cục Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) được ủy quyền.

* Cách thức thực hiện: Không quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;

- Thông tư số 285/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu,  nộp và quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.