Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với đương sự ở trong nước

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

  Trình tự thực hiện:

 - UBND thành phố có trách nhiệm xác minh khi phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam.

- Nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ kiến nghị về việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

 Cách thức thực hiện:

 Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của UBND thành phố kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Các tài liệu xác minh, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của người bị đề nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Đơn, thư tố cáo người bị đề nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (nếu có).

 Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 Thời hạn giải quyết:  

- UBND thành phố có trách nhiệm xác minh và lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước gửi đến Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo.

- Thời hạn BộTư pháp thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND Thành phố.

- Thời hạn Chủ tịch nước xem xét, quyết định: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND thành phố Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 Lệ phí (nếu có): Không.

 Mẫu đơn, Tờ khai:Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật, dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp chưa quá 5 năm.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Quốc tịch năm 2008;

- Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của UBND thành phố kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Các tài liệu xác minh, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của người bị đề nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Đơn, thư tố cáo người bị đề nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (nếu có).

 Số lượng hồ sơ:  01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 Trình tự thực hiện:

 - UBND thành phố có trách nhiệm xác minh khi phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam.

- Nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ kiến nghị về việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Quốc tịch năm 2008;

- Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.