Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị: 
Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

 1. Trình tự thực hiện

  - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là đại diện chủ sở hữu.

  - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trong giờ hành chính.

  - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ:

  + Nếu tổ chức đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành thủ tục giao quyền.

  + Trong trường hợp không giao quyền, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 2. Cách thức thực hiện

  Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 14/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi hồ sơ theo đường điện tử, sau khi có sự xác nhận hồ sơ hợp lệ của Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức/cá nhân nộp 12 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng..

  Trường hợp không thuốc quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 14/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ theo đường điện tử và nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ:

  + Đơn đề nghị giao quyền;

  + Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  + Dự thảo thỏa thuận giao quyền;

  + Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao);

  + Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao);

  + Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

  + Các tài liệu khác có liên quan.

 4. Thời hạn giải quyết

  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  - Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  - Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

  - Tổ chức khác.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 8. Phí và lệ phí

  Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị giao quyền.Tải biểu mẫu

  - Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa.Tải biểu mẫu

  - Dự thảo thỏa thuận giao quyền.Tải biểu mẫu

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  - Thỏa thuận giao quyền

  + Thỏa thuận giao quyền ký kết giữa đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền là văn bản kèm theo Quyết định giao quyền và được thực hiện theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN.

  + Khi có thay đổi về nội dung Thỏa thuận giao quyền, đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền.

  + Thỏa thuận, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền (nếu có) là một phần nội dung của Quyết định giao quyền.

  - Thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền

  Đại diện chủ sở hữu nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền dựa trên đề xuất của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền trong các trường hợp sau:

  + Kết quả nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc phòng, an ninh;

  + Kết quả nghiên cứu cần được ứng dụng rộng rãi để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

  + Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu có liên quan đến chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng độc quyền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các hoạt động khác có khả năng dẫn đến tình trạng lợi dụng độc quyền, hạn chế cạnh tranh hoặc khai thác không hiệu quả kết quả nghiên cứu;

  + Căn cứ định giá kết quả nghiên cứu cần được làm rõ;

  + Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền chính là tổ chức đề nghị giao quyền;

  + Có từ hai tổ chức trở lên đề nghị giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu;

  + Những vấn đề chuyên môn khác cần được làm rõ để phục vụ việc xem xét phương án giao quyền.

  - Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

  + Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu có quyền định giá kết quả nghiên cứu trong giao quyền và trong hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu đó.

  + Việc định giá thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  + Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, dịch vụ định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

  - Đối với những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Dự án sản xuất thử nghiệm, nếu trong hợp đồng nghiên cứu đã quy định rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức chủ trì nhiệm vụ thị không phải tiến hành thủ tục giao quyền.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

  - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

  - Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giao quyền;

+ Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

+ Dự thảo thỏa thuận giao quyền;

+ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao);

+ Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

 • TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là đại diện chủ sở hữu.

  - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trong giờ hành chính.

  - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ:

  + Nếu tổ chức đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành thủ tục giao quyền.

  + Trong trường hợp không giao quyền, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • Cách thức thực hiện

  Đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 14/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi hồ sơ theo đường điện tử, sau khi có sự xác nhận hồ sơ hợp lệ của Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức/cá nhân nộp 12 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng..

  Trường hợp không thuốc quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2014/TT-BKHCN ngày 14/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ theo đường điện tử và nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ.

 • CĂN CỨ PHÁP LÝ

  - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

  - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

  - Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.