Giải thể Đoàn luật sư

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Cách thức thực hiện: Xem xét ra quyết định.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:Chưa quy định cụ thể.

 Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:Quyết định giải thể đoàn luật sư.

  Phí, lệ phí: Không.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đoàn luật sư bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

+ Không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư.

+ Không tổ chức lại Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Nghị định 123/2013/NĐ-CP;

+ Hoạt động của Đoàn luật sư vi phạm nghiêm trọng pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:Chưa quy định cụ thể.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Cách thức thực hiện: Xem xét ra quyết định.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.