Giải thể tổ chức thanh niên xung phong thành phố

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 3: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng ra quyết định về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND thành phố chấp thuận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn thư (bộ phận một cửa) Sở Nội vụ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Thành đoàn gửi Sở Nội vụ để trình UBND thành phố cho ý kiến về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Thành ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố liên quan.

- Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 lưu ở VP UBNDTP, 01 lưu ở Sở Nội vụ).

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Ý kiến bằng văn bản của UBND thành phố về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng trong trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hố sơ:

- Văn bản của Thành đoàn gửi Sở Nội vụ để trình UBND thành phố cho ý kiến về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Thành ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố liên quan.

- Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 lưu ở VP UBNDTP, 01 lưu ở Sở Nội vụ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 3: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng ra quyết định về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND thành phố chấp thuận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn thư (bộ phận một cửa) Sở Nội vụ

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.