Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin cấp giấy phép KTTS cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép trong hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong trường hợp không cấp hoặc không cấp lại hoặc không gia hạn giấy phép thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản phô tô).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản.

* Phí, lệ phí: 20.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản ( Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tàu đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận khả năng hoạt động, đã được cấp giấy phép mà hết hạn sử dụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ  Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

-  Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản phô tô).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin cấp giấy phép KTTS cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép trong hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong trường hợp không cấp hoặc không cấp lại hoặc không gia hạn giấy phép thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ  Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

-  Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.