Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu).

- Giải quyết TTHC:

+ Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

+ Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Chấp thuận lần đầu hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ;

+ Văn bản chấp thuận của Cơ quan Chấp thuận lần đầu (bản sao).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn chấp thuận.

* Phí, lệ phí: Không có.

* Têmẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

* Yêcầu, điều kiện thực hiện TTHC: Khôngcó.

* Căcứ phálý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phầnsố lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ;

+ Văn bản chấp thuận của Cơ quan Chấp thuận lần đầu (bản sao).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu).

- Giải quyết TTHC:

+ Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

+ Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Chấp thuận lần đầu hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căcứ phálý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.