ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Bước 4: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với trường hợp đủ điều kiện. Trường hợp từ chối cấp do không đủ điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Bước 5: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;.
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của của hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bàn sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu..

Lệ phí

 • Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định;
 • Lệ phí cấp Giấy xác nhận: 200.000 đ/giấy/ lần cấp;

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện sau:
 1. Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).
 3. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 • Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
 • Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;.
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của của hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bàn sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Bước 4: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với trường hợp đủ điều kiện. Trường hợp từ chối cấp do không đủ điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Bước 5: Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 • Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
 • Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.