Đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:Không quy định.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS. 

- Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép).

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

 Tổ chức cá nhân xin cấp lại giấy phép trong trường hợp giấy phép bị mất hoặc giấy phép bị rách, nát, hư hỏng, nộp đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 53/2012/NĐ-CP.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản.

* Phí, lệ phí:

- Cấp đổi: 40.000 đ.

- Cấp lại: 20.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư Số: 02 /2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Phụ lục I kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép:

+ Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng;

+ Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận.

- Các trường hợp sau đây được xét đổi Giấy phép:

+ Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động;

+ Giấy phép đã được gia hạn ba lần.

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ  Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

-  Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS. 

- Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép).

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

 Tổ chức cá nhân xin cấp lại giấy phép trong trường hợp giấy phép bị mất hoặc giấy phép bị rách, nát, hư hỏng, nộp đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 53/2012/NĐ-CP.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:Không quy định.

* Cách thức thực hiện:Không quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ  Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

-  Thông tư số 02/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.