Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sõ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản tổ chức kiểm tra thực địa; tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc thông báo lý do không cho phép điều chỉnh.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

1. Ðơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính).

2. Quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo (bản chính/sao có chứng thực).

3. Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính).

4. Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh (đối với nhà đầu tư trong nước), Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) (bản chính/sao có chứng thực).

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường điều chỉnh kèm theo quyết định phê duyệt(bản chính/sao có chứng thực).

6. Báo cáo kết quả hoạt ðộng khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính ðến thời ðiểm đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính).

7. Văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức trong trường hợp thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (bản chính/sao có chứng thực).

b) Số lượng: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố. 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan phối hợp:  UBND cấp quận/ huyện, xã/phường; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.           

-  Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trýờng quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013.

- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2013.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

1. Ðơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính).

2. Quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo (bản chính/sao có chứng thực).

3. Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính).

4. Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh (đối với nhà đầu tư trong nước), Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) (bản chính/sao có chứng thực).

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường điều chỉnh kèm theo quyết định phê duyệt(bản chính/sao có chứng thực).

6. Báo cáo kết quả hoạt ðộng khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính ðến thời ðiểm đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính).

7. Văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức trong trường hợp thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (bản chính/sao có chứng thực).

b) Số lượng: 02 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sõ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản tổ chức kiểm tra thực địa; tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc thông báo lý do không cho phép điều chỉnh.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.           

-  Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trýờng quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013.

- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2013.