Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND thành phố

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án.

Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.

Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:  Chủ đầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án hoặc ra văn bản bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án;

+ Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ trình UBND thành phố: 05 (bộ).

+Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

- Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chínhChủ đầu tư

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận.

* Lệ phí:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3.  Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hoặc giao tổ chức thẩm định hồ sơ dự án.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố gửi hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.

- Bước 5: Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận dự án.

- Bước 6: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận dự án.

+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:15 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

Không quá 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

- Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng là 7 ngày kể từ ngày nhận được công văn và 15 bộ hồ sơ dự án hợp lệ của Chủ đầu tư;

- Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

- Thời gian UBND thành phố xem xét, chấp thuận dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

 * Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chínhChủ đầu tư

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận dự án hoặc không chấp thuận dự án của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Lệ phí:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ghi chú: Khu vực hạn chế phát triển “Bao gồm khu nội thành cũ được giới hạn từ đường Bạch Đằng - Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Lê Thánh Tông - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Chùa Vẽ và một phần trung tâm quận Kiến An gồm 33 phường hiện trạng” theo Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án;

+ Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ trình UBND thành phố: 05 (bộ).

+Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án.

Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.

Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:  Chủ đầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án hoặc ra văn bản bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ghi chú: Khu vực hạn chế phát triển “Bao gồm khu nội thành cũ được giới hạn từ đường Bạch Đằng - Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Lê Thánh Tông - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Chùa Vẽ và một phần trung tâm quận Kiến An gồm 33 phường hiện trạng” theo Điểm b, Khoản 5, Điều 1, Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.