ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
 • Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
 • Điều lệ hợp tác xã
 • Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã
 • Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã

Thời hạn giải quyết

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Lệ phí

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: 100.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ
 • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm
 • Tên Hợp tác xã được đặt theo quy định
 • Có vốn điều lệ
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã xuất trình Giấy chứng minh nhân dân

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Hợp tác xã năm 2003
 • Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003
 • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
 • Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
 • Điều lệ hợp tác xã
 • Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã
 • Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
 • Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Hợp tác xã năm 2003
 • Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003
 • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
 • Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 • Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương