Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương nhận hồ sơ và ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Sở Công Thương

 - Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì Sở Công Thương gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận..

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sau khi hoàn thành việc đăng ký lại trong trường hợp sau:

- Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung..

Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thực hiện như đăng ký lần đầu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua mạng

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung (theo mẫu -  và dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân kinh doanh)

+ 01 (một) bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

+ 01 (một) bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Wort.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung/Thông báo không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung theo Phụ lục thông tư số 10/2013/TT- BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung .

* Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012.

- Tổ chức, cá nhân có sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung để giao dịch với người tiêu dùng.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

- Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi được Sở Công Thương thông báo chấp nhận.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung (theo mẫu -  và dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân kinh doanh)

+ 01 (một) bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

+ 01 (một) bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Wort.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương nhận hồ sơ và ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Sở Công Thương

 - Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì Sở Công Thương gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận..

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sau khi hoàn thành việc đăng ký lại trong trường hợp sau:

- Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung..

Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thực hiện như đăng ký lần đầu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua mạng

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.