Công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 - Cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy biên phòng thành phố chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp Hải Phòng tổng hợp.

- Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo  rõ lý do bằng văn bản.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến SởTư pháp.

 Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức;

+ Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo Mẫu số: 01/BCVPL Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 /TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp).

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định xem xét, ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố HảiPhòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:SởTư pháp HảiPhòng.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

 Lệ phí: Không.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

 Tên mẫu đơn, tờ khai:Không.

 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

- Có khả năng truyền đạt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự , thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luận và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức;

+ Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo Mẫu số: 01/BCVPL Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 /TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp).

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

 - Cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy biên phòng thành phố chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp Hải Phòng tổng hợp.

- SởTư pháp xem xét hồ sơ, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo  rõ lý do bằng văn bản.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến SởTư pháp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự , thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luận và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.