Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng gửi hồ sơ theo đến Sở Giao thông vận tải.

-  Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

*  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu, nêu rõ loại đường thủy nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;

+ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);

+ Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Quyết định.

Phí, lệ phí: Không có.

* Têmẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa. 

* Yêcầu, điều kiện TTHC: Không có.

Căcứ phálý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu, nêu rõ loại đường thủy nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;

+ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);

+ Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHCTổ chức, cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng gửi hồ sơ theo đến Sở Giao thông vận tải.

-  Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

*  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căcứ phálý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.