Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

*  Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Trước khi đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình đường cao tốc tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị đưa công trình đường cao tốc vào khai thác đến Ủy ban nhân dân thành phố công bố đường cao tốc do địa phương quản lý .

- Giải quyết TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo;

+ Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông);

+ Phương án tổ chức giao thông được duyệt.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác.

*  Phí, lệ phí: Không có.

Têmẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị công bố đưa đường cao tốc vào khai thác.

Yêcầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

Căcứ phálý của TTHC:

Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

- Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

HỒ SƠ CẦN NỘP

*  Thành phầnsố lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo;

+ Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông);

+ Phương án tổ chức giao thông được duyệt.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Trước khi đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình đường cao tốc tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị đưa công trình đường cao tốc vào khai thác đến Ủy ban nhân dân thành phố công bố đường cao tốc do địa phương quản lý .

- Giải quyết TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

*  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căcứ phálý của TTHC:

-  Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

- Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.