Chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (chuyển đi)

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 9.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết hồ sơ.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản chính Tờ khai di chuyển đăng ký XMCD theo mẫu BM-PT-11;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn, theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy bán, cho, tặng hoặc bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thừa kế, theo quy định của pháp luật;
-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
+ Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh)
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-10, 01 bộ hồ sơ gốc;
* Phí, lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-11;
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác thành phố phải làm thủ tục di chuyển.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản chính Tờ khai di chuyển đăng ký XMCD theo mẫu BM-PT-11;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn, theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy bán, cho, tặng hoặc bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thừa kế, theo quy định của pháp luật;
-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 9.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết hồ sơ.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.