Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ;

- Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Nhận kết quả tạiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

* Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị của các địa phương, đơn vị;

+ Báo cáo hiện trang rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcho phép chuyển mục đích sử dụng rừng cho địa phương, đơn vị.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 Các đơn vị.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, tờ khai

  Mẫu Giấy đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

* Điều kiện thực hiện TTHC:Không.                                    

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Điều 8  Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Điều 1 Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị của các địa phương, đơn vị;

+ Báo cáo hiện trang rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ;

- Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Nhận kết quả tạiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

* Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Điều 8  Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Điều 1 Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng.