Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Chủ dự án có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định).

- Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định đơn giá trồng rừng, tổng số tiền, thời gian chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế.

- Ủy ban nhân dân thành phố thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết để thực hiện.

- Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của thành phố tiếp nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp thành phố để tổ chức trồng rừng thay thế.

* Cách thức thực hiện

- Hồ sơ nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần:

+ Văn bản của chủ dự án;

+ Thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của chủ dự án.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Điều 1 Thông tư số 26 /2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần:

+ Văn bản của chủ dự án;

+ Thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Số lượng: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Chủ dự án có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định).

- Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định đơn giá trồng rừng, tổng số tiền, thời gian chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế.

- Ủy ban nhân dân thành phố thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết để thực hiện.

- Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của thành phố tiếp nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp thành phố để tổ chức trồng rừng thay thế.

* Cách thức thực hiện

- Hồ sơ nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

Điều 1 Thông tư số 26 /2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.