Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:                                   

- Nộp hồ sơ TTHC: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đường thủy nội địa địa phương).

- Giải quyết TTHC:

Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định, chậm nhất trong 02 ngày làm việc phải có văn bản trả lời nhà đầu tư;

- Trường hợp có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện 01(một) dự án, chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan quản lý đường thủy nôi địa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký thực hiện 01 (một) dự án, chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tiên đầy đủ theo quy định, tổ chức thẩm định các yếu tố pháp lý, năng lực về tài chính, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện dự án và có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; trường hợp không chấp thuận thực hiện dự án phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký thực hiện dự án theo mẫu, trong đó nêu khái quát thông tin của dự án: tên dự án, tên công trình, vị trí, địa điểm, phạm vi, sự cần thiết, hình thức thực hiện, thời gian dự kiến thực hiện và các nội dung khác;

+ Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ liên quan chứng minh năng lực của nhà đầu tư như hợp đồng, liên doanh, liên kết);

+ Hồ sơ năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Báo cáo tài chính 03 năm liền kề gần nhất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính) hoặc văn bản cam kết tài chính thực hiện dự án;

+ Hồ sơ năng lực thực hiện dự án tương tự của nhà đầu tư: (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định (đối với trường hợp có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện 01 dự án);

- 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tiên đầy đủ theo quy định (trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký thực hiện 01 dự án).

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ  chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố ;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

* Phí, lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Văn bản đăng ký thực hiện dự án.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004;

- Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký thực hiện dự án theo mẫu, trong đó nêu khái quát thông tin của dự án: tên dự án, tên công trình, vị trí, địa điểm, phạm vi, sự cần thiết, hình thức thực hiện, thời gian dự kiến thực hiện và các nội dung khác;

+ Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ liên quan chứng minh năng lực của nhà đầu tư như hợp đồng, liên doanh, liên kết);

+ Hồ sơ năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Báo cáo tài chính 03 năm liền kề gần nhất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính) hoặc văn bản cam kết tài chính thực hiện dự án;

+ Hồ sơ năng lực thực hiện dự án tương tự của nhà đầu tư: (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:                                   

- Nộp hồ sơ TTHC: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đường thủy nội địa địa phương).

- Giải quyết TTHC:

Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định, chậm nhất trong 02 ngày làm việc phải có văn bản trả lời nhà đầu tư;

- Trường hợp có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện 01(một) dự án, chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan quản lý đường thủy nôi địa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký thực hiện 01 (một) dự án, chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tiên đầy đủ theo quy định, tổ chức thẩm định các yếu tố pháp lý, năng lực về tài chính, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện dự án và có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; trường hợp không chấp thuận thực hiện dự án phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004;

- Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.