Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện

a- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả củaSở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ, nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả, luân chuyển hồ sõ đến Chi cục Bảo vệ môi trýờng để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu, báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hoặc không chấp thuận ðiều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; trường hợp không hợp lệ, trong thời gian 05 (nãm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ. Thời hạn bổ sung hồ sõ không quá 15 (mýời lãm) ngày làm việc. Trýờng hợp cần thiết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận ðýợc hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổ chức ðoàn kiểm tra thực tế, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan để xem xét, quyết định trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong thời hạn 05 (nãm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trýờng có văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận tới chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan nghiên cứu, thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) báo cáo điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 quyển (photo)  báo cáo báo cáo đánh giá tác ðộng môi trường được phê duyệt.

- Tài liệu liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian giải quyết không bao gồm thời gian chủ dự án bổ sung hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền chp thun: y ban nhân dân thành ph.

- Cơ quan trc tiếp thc hin: S Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phi hp thc hin: các S, ban, ngành có chuyên môn liên quan và UBND qun/huyn nơi trin khai d án.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc văn bản không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

8. Phí, lệ phí:Không.

9. Mẫu đơn, tờ khai

- Báo cáo về bảo vệ môi trường khi điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trýờng nãm 2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) báo cáo điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 quyển (photo)  báo cáo báo cáo đánh giá tác ðộng môi trường được phê duyệt.

- Tài liệu liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện

a- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ, nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả, luân chuyển hồ sõ đến Chi cục Bảo vệ môi trýờng để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu, báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hoặc không chấp thuận ðiều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; trường hợp không hợp lệ, trong thời gian 05 (nãm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ. Thời hạn bổ sung hồ sõ không quá 15 (mýời lãm) ngày làm việc. Trýờng hợp cần thiết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận ðýợc hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổ chức ðoàn kiểm tra thực tế, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan để xem xét, quyết định trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong thời hạn 05 (nãm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trýờng có văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận tới chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan nghiên cứu, thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trýờng nãm 2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.