Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ  tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án:

+ Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chấp thuận đầu tư không cần lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ trên kết quả thẩm định dự án ban hành quyết định chấp thuận đầu tư hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận đầu tư dự án.

+ Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng thì Ủy ban nhân dân thành phố gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Sau khi Bộ Xây dựng trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định; Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chấp thuận đầu tư dự án trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

- Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án;

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án;

+ Hồ sơ dự án theo quy định gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án), dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có);

+ Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác;

- Số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 10 bộ hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 16 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết:

- Đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định: Không quá 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

+ Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tối đa là 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến. Trong trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành có liên quan đối với dự án thì thời gian xem xét trả lời tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

+ Thời gian UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định chấp thuận đầu tư dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định chấp thuận đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận đầu tư dự án.

* Lệ phí:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chưa có quy định cụ thể.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án;

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án;

+ Hồ sơ dự án theo quy định gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án), dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có);

+ Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác;

- Số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 10 bộ hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 16 bộ hồ sơ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ  tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án:

+ Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chấp thuận đầu tư không cần lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ trên kết quả thẩm định dự án ban hành quyết định chấp thuận đầu tư hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận đầu tư dự án.

+ Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng thì Ủy ban nhân dân thành phố gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Sau khi Bộ Xây dựng trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định; Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chấp thuận đầu tư dự án trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

- Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.