Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Chủ tàu cá phải có tờ khai đề nghị được phép đóng mới, cải hoán tàu cá theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BTS và gửi đến Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoặc Sở tuỳ theo chiều dài đường nước thiết kế của tàu.

Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai hợp lệ cơ quan tiếp nhận Tờ khai căn cứ chủ trương phát triển tàu cá, quy hoạch phát triển nghề cá phải trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá thực hiện theo mẫu tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BTS.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá (ban hành tại phụ lục II Thông tư 02/20117/TT-BTS ngày 13/7/2007).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá (ban hành tại phụ lục II Thông tư 02/20117/TT-BTS ngày 13/7/2007).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản (dưới đây gọi chung là  Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Giúp Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu cá và thuyền viên trong phạm vi địa phương, trừ những tàu cá thuộc các tổ chức sau:

+ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thuỷ sản và của các bộ, ngành khác;

+ Lực lượng vũ trang nhân dân làm kinh tế;

+ Các đơn vị  thuê tàu trần, thuê - mua tàu của nước ngoài;

+ Các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài;

+ Tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò nguồn lợi thuỷ sản;

+ Các tàu cá Việt Nam  hoạt động ở ngoài vùng biển Việt Nam.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá (ban hành tại phụ lục II Thông tư 02/20117/TT-BTS ngày 13/7/2007).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Chủ tàu cá phải có tờ khai đề nghị được phép đóng mới, cải hoán tàu cá theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BTS và gửi đến Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoặc Sở tuỳ theo chiều dài đường nước thiết kế của tàu.

Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai hợp lệ cơ quan tiếp nhận Tờ khai căn cứ chủ trương phát triển tàu cá, quy hoạch phát triển nghề cá phải trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá thực hiện theo mẫu tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BTS.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.