Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

-   Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Ủy ban nhân dân thành phố nơi đặt Văn phòng đại diện:

+ Thay đổi tên gọi;

+ Thay đổi phạm vi hoạt động;

+ Thay đổi người đứng đầu;

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-    Bước 2: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập

-   Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao giấy phép đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-   Bước 4: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nhận kết quả

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp thành phố (thẩm quyền theo nơi đặt Văn phòng đại diện)

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có chứng thực.

-  Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-   Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-   Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

-    Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

-    Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

-    Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11   năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

-    Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có chứng thực.

-  Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

-   Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Ủy ban nhân dân thành phố nơi đặt Văn phòng đại diện:

+ Thay đổi tên gọi;

+ Thay đổi phạm vi hoạt động;

+ Thay đổi người đứng đầu;

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-    Bước 2: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập

-   Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung và gửi bản sao giấy phép đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-   Bước 4: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nhận kết quả

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp thành phố (thẩm quyền theo nơi đặt Văn phòng đại diện)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp thành phố (thẩm quyền theo nơi đặt Văn phòng đại diện)