Cấp phép xuất bản bản tin (trong nước)

Đơn vị: 
Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BÁO CHÍ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:   

- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải làm thủ tục xin phép, nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp giấy phép xuất bản bản tin, chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các điều kiện của cơ quan, tổ chức, pháp nhân xin phép xuất bản bản tin trước khi cấp giấy phép.

- Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Qua mạng internet.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:      

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

+ Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

+ Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin (theo mẫu);

+ Măng-sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

* Thời hạn giải quyết:

Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:      

Cơ quan, tổ chức pháp nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:        

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép.

* Lệ phí:

Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (của các cơ quan, tổ chức tại địa phương) ban hành kèm theo Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (ban hành kèm theo Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin.

- Có tổ chức bộ máy phù hợp đảm bảo cho việc xuất bản bản tin.

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc xuất bản bản tin.

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.

- Cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu sao chụp.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:       

- Luật Báo chí năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:      

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

+ Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

+ Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin (theo mẫu);

+ Măng-sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:   

- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải làm thủ tục xin phép, nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp giấy phép xuất bản bản tin, chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các điều kiện của cơ quan, tổ chức, pháp nhân xin phép xuất bản bản tin trước khi cấp giấy phép.

- Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Qua mạng internet.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:       

- Luật Báo chí năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.