Cấp phép quy hoạch xây dựng

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng

Khi nhận hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng

Nếu quá ngày hẹn trả kết quả, cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.    Đơn đề nghị Cấp Giấy phép quy hoạch (theo mẫu);

2.    Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị Cấp Giấy phép quy hoạch;

3.  Dự kiến phạm vị, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

4.  Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

5.  Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết: Thời gian cấp Giấy phép quy hoạch là không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó thời gian để cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan là không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a.    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b.  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

d.  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

Lệ phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-  Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

-  Thông tư 23/2012/TT-BTC ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Cấp Giấy phép quy hoạch;

-  Nghị định 37/2010/-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-  Quyết định 48/2011/-UBND của UBND ngày 12/7/2011 về cấp Giấy phép quy hoạch

-  Quyết định 65/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch

HỒ SƠ CẦN NỘP

1.    Đơn đề nghị Cấp Giấy phép quy hoạch (theo mẫu);

2.    Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị Cấp Giấy phép quy hoạch;

3.  Dự kiến phạm vị, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

4.  Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

5.  Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng

Khi nhận hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Xây dựng

Nếu quá ngày hẹn trả kết quả, cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-  Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

-  Thông tư 23/2012/TT-BTC ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Cấp Giấy phép quy hoạch;

-  Nghị định 37/2010/-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-  Quyết định 48/2011/-UBND của UBND ngày 12/7/2011 về cấp Giấy phép quy hoạch

-  Quyết định 65/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch