Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

+ Sau khi xây dựng xong tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. 

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Kiểm tra thực tế: tại địa điểm sát hạch được nêu trong báo cáo của Trung tâm.

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3. 

+ Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3

+ Văn bản chấp thuận chủ trương; 

+ Dự án đầu tư xây dựng;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; 

+ Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

+ Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;

+ Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

- Chấp thuận chủ trương: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cấp giấy chứng nhận: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

* Đối tượng thực hiện:

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Có văn bản chấp thuận xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 của Sở giao thông vận tải Hải Phòng.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: không có.

* Kết quả thực hiện:

- Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.

- Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động có thời hạn và quy định hạng đủ điều kiện sát hạch (theo mẫu).

* Lệ phí: không có.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

* Yêu cầu điều kiện:

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chủ trì kiểm tra thực tế có kết luận: “Trung tâm sát hạch lái xe loại đủ điều kiện hoạt động, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3. 

+ Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3

+ Văn bản chấp thuận chủ trương; 

+ Dự án đầu tư xây dựng;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; 

+ Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

+ Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;

+ Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

+ Sau khi xây dựng xong tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. 

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Kiểm tra thực tế: tại địa điểm sát hạch được nêu trong báo cáo của Trung tâm.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.