Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐIỆN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương nhận hồ sơ và ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân 01 bản, lưu hồ sơ cấp phép 01 bản.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực. Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ, Sở  Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực (bản chính);

2. Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực (bản chính);

3. 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ kiểm tra viên điện lực.

* Phí, lệ phí: Không.

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;

2. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối và kinh doanh điện từ 03 năm trở lên;

3. Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

4. Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

5.  Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực (bản chính);

2. Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực (bản chính);

3. 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương nhận hồ sơ và ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân 01 bản, lưu hồ sơ cấp phép 01 bản.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực. Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ, Sở  Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.