Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế.
Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Cách thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
I.Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
 
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 
Lệ phí: Chưa có quy định
 
Tên mẫu, đơn mẫu tờ khai Phụ lục 04: Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có
 
Căn cứ pháp lý
 
1. Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;
2. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
3. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
4. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ
I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế.
Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Cách thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế
 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý
1. Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;
2. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
3. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
4. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế