Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn vị: 
Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện: 

- Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép  gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ này nhận được văn bản đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.     

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);

+ Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

10  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);

+ Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện: 

- Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép  gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ này nhận được văn bản đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.     

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử.