Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chụp ảnh cho công dân, viết giấy hẹn ngày đến sơ sở đào tạo để đăng ký sát hạch . Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời trực tiếp nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư 58/2015/TT-BGTVT;

+ Bản sao giấy phép lái xe hết hạn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày sát hạch lại đạt kết quả.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe
* Phí, lệ phí: 135.000 đồng/ giấy phép
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Phụ lục 27 kèm theo Thông  tư số 58/2015/TT-BGTVT.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

+ Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012, sửa đổi Thông tư số 76/2004-TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư 58/2015/TT-BGTVT;

+ Bản sao giấy phép lái xe hết hạn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện: 
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chụp ảnh cho công dân, viết giấy hẹn ngày đến sơ sở đào tạo để đăng ký sát hạch . Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời trực tiếp nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012, sửa đổi Thông tư số 76/2004-TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ