Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế; 
 
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị
 
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ  và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
 
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
 
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
 
- Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.
 
Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở 
 
Cách thức thực hiện
 
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
 
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
1) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 18- Thông tư41/2011/TT-BYT;
 
 2) Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có) 
 
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
Thời hạn giải quyết
 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 
Sở Y tế
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 
 Giấy phép hoạt động
 
Lệ phí
 
 Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
 
1- Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi - Phụ lục 18
 
Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
 
Không
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009
 
2. Luật Hoạt động chữa thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008
 
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ
 
4. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 
5. Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ
 
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
1) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 18- Thông tư41/2011/TT-BYT;
 
 2) Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có) 
 
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế; 
 
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị
 
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ  và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
 
-         Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
 
-         Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
 
-         Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.
 
Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở 
 
Cách thức thực hiện
 
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 
1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009
 
2. Luật Hoạt động chữa thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008
 
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ
 
4. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 
5. Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo