Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động ( trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng).

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trực tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

- Chấp thuận chủ trương: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cấp giấy chứng nhận: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

* Đối tượng thực hiện:

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Có văn bản chấp thuận xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 của Sở giao thông vận tải Hải Phòng.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: không có.

* Kết quả thực hiện:

- Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động có thời hạn và quy định hạng đủ điều kiện sát hạch (theo mẫu).

* Lệ phí: không có.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

* Yêu cầu điều kiện:

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chủ trì kiểm tra thực tế có kết luận: “Trung tâm sát hạch lái xe loại đủ điều kiện hoạt động, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động ( trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hải Phòng).

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trực tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.