CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:
 • Cơ sở sau khi tự kiểm tra, đánh giá cơ sở mình đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” đến Sở Y tế Hải Phòng
 • Thẩm định tại cơ sở
 • Nhận kết quả tại Sở Y tế Hải Phòng
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Hải Phòng 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Hồ sơ gồm:
1. Bản đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (Mẫu số 2/GPP)

 • Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị công nhận cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cơ sở.
 • Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” cho cơ sở trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra đạt yêu cầu; hoặc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được báo cáo khắc phục những tồn tại đã được nêu trong biên bản kiểm tra.
 • Trường hợp phải kiểm tra lại, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra của cơ sở, Sở Y tế phải tiến hành kiểm tra.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
 • Đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Nghiệp vụ Dược
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Giấy chứng nhận                       
Lệ phí:
 • Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Bản đăng ký thực hành tốt nhà thuốc(Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21/11/2011 của Bộ Y tế Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Thực hiện theo  Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21/11/2011 của Bộ Y tế Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
 • Thẩm định cơ sở theo danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ban hành trong Phụ lục II Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21/11/2011 của Bộ Y tế Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 1. Luật Dược số 34/QH11 ngày 14/06/2005
 2. Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
 3. Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21/11/2011 của Bộ Y tế Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”


                 

HỒ SƠ CẦN NỘP

:

 • Hồ sơ gồm:
1. Bản đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (Mẫu số 2/GPP)

 • Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Cơ sở sau khi tự kiểm tra, đánh giá cơ sở mình đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” đến Sở Y tế Hải Phòng
 • Thẩm định tại cơ sở
 • Nhận kết quả tại Sở Y tế Hải Phòng
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Hải Phòng 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

 1. Luật Dược số 34/QH11 ngày 14/06/2005
 2. Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
 3. Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21/11/2011 của Bộ Y tế Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”