Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Bước 2: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở

Bước 4: Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại giấy chứng nhận

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu)

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm)

Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Nuôi trồng thủy sản

- Cơ quan phối hợp: Mời phòng NN&PTNT hoặc phòng Kinh tế các huyện, quận có liên quan.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp lại (nếu đủ điều kiện).

- Không cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (có văn bản nêu rõ lý do).

* Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp 150.000 đồng/lần cấp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận được cấp cho các cơ sở xếp loại A hoặc B theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Thông tư số  204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu)

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm)

Số lượng: 01 bộ 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Bước 2: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở

Bước 4: Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại giấy chứng nhận

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Thông tư số  204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.