CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC DO HẾT HIỆU LỰC, HƯ HỎNG, MẤT, RÁCH NÁT, THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SYT

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 - Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế; Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ, trình giám đốc xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ gồm:

+Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;

+  Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trừ trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất;

+ 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: 

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế.

Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề

Lệ phí (nếu có): 500.000

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Yêu cầu, điều kiện TTHC (nếu có):

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005.                    

- Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghềy; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám , chữa bệnh

 - Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 9/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Dược.

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 /10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược


HỒ SƠ CẦN NỘP

:  

- Thành phần hồ sơ gồm:

+Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;

+  Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trừ trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất;

+ 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 - Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế; Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ, trình giám đốc xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

: 

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005.                    

- Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghềy; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám , chữa bệnh

 - Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 9/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Dược.

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 /10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược