Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Đơn vị: 
Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XUẤT BẢN
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

*Trình tự thực hiện:    

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng;

- Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp gấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

*Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng internet.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:       

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

*Thời hạn giải quyết:  

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:       

 -Tổ chức

- Cá nhân

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

*Lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:         

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu số 07 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mẫu số 08 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

*Thành phần, số lượng hồ sơ:       

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện:    

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng;

- Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp gấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

*Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng internet.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 *Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.