CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:
 • Cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;
 • Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề. Phòng quản lý hành nghề báo cáo với Hội đồng tư vấn và tổ chức thẩm định tại cơ sở hành nghề. Nếu đủ điều kiện thì họp hội đồng tư vấn và trình giám đốc quyết định cấp giấy phép hoạt động
 • Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Sở Y tế
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh loại hình phòng khám chuyên khoa
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
  • Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi chuyên môn của mô hình tổ chức  theo quy định tại Thông tư 41
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 • 30 ngày sau khi thẩm định có đủ điều kiện theo Quy định của Bộ Y tế
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cá nhân, tổ chức                                                               
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Phòng quản lý hành nghề
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Giấy phép hoạt động                   
Lệ phí:
 • Giấy phép hoạt động                   
 • (Quyết định số 59/2008/QĐ- BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ- BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y  tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y dược).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Theo quy  tại phụ lục Thông tư 41
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép
 • Bản kê khai cơ sở vật chất
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Người đứng đầu  và người làm chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa theo quy định
 • Phải có đủ  cơ sở vật chất, phòng buồng,dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
 • Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật khám bênh, chữa bệnh số 40/2009/ QH12 ngày 23-11-2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                   
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bẹnh
 • Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
.


HỒ SƠ CẦN NỘP

:

 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh loại hình phòng khám chuyên khoa
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
  • Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi chuyên môn của mô hình tổ chức  theo quy định tại Thông tư 41
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;
 • Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề. Phòng quản lý hành nghề báo cáo với Hội đồng tư vấn và tổ chức thẩm định tại cơ sở hành nghề. Nếu đủ điều kiện thì họp hội đồng tư vấn và trình giám đốc quyết định cấp giấy phép hoạt động
 • Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Sở Y tế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

 • Luật khám bênh, chữa bệnh số 40/2009/ QH12 ngày 23-11-2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                   
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bẹnh
 • Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
.