Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC: 

+ Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1.1 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
 - Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận thẩm định kế thiết xe cơ giới cải tạo.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
 - Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
+ 04 bộ hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo:
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính) theo quy định ;   

Bản vẽ kỹ thuật (bản chính) theo quy định;    

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (có bản sao xác nhận của cơ sở thiết kế);
+ Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký).
- Số lượng hồ sơ: 04 hồ sơ/01thiết kế.
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận thẩm định kế thiết xe cơ giới cải tạo..
* Phí, lệ phí: 300.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
 Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
   Việc cải tạo xe cơ giới và xe cơ giới sau cải tạo phải phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tham gia giao thông và phải tuân thủ các quy định tại điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
- Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
+ 04 bộ hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo:
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính) theo quy định ;   

Bản vẽ kỹ thuật (bản chính) theo quy định;    

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (có bản sao xác nhận của cơ sở thiết kế);
+ Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký).
- Số lượng hồ sơ: 04 hồ sơ/01thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC: 

+ Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1.1 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
 - Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận thẩm định kế thiết xe cơ giới cải tạo.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
 - Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
- Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;