CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Công Thương tiến hành xem xét, đánh giá tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho tổ chức biết.
 • Bước 4: Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho Tổ chức.
 • Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hết thời hạn hiệu lực tổ chức phải làm thủ tục theo quy định để được chứng nhận thời gian tiếp theo.

Cách thức thực hiện

 • Nộp trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu).
 2. Bản sao:
  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai.
  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.
  + Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai theo quy định.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lệ phí

 • Phí thẩm định doanh nghiệp: 1.200.000đ/điểm kinh doanh; hộ kinh doanh: 400.000đ/điểm kinh doanh;
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai: 200.000đ/giấy.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu tại Phụ lục I- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai.
 2. Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, thời hạn hiệu lực tối thiểu một (01) năm còn hiệu lực thi hành.
 3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng;
 • Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và LPG có hiệu lực từ ngày 01/02/2012;
 • Thông tư 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh LPG;
 • Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.
 • Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu).
 2. Bản sao:
  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai.
  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.
  + Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Công Thương tiến hành xem xét, đánh giá tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho tổ chức biết.
 • Bước 4: Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho Tổ chức.
 • Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hết thời hạn hiệu lực tổ chức phải làm thủ tục theo quy định để được chứng nhận thời gian tiếp theo.

Cách thức thực hiện

 • Nộp trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng;
 • Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và LPG có hiệu lực từ ngày 01/02/2012;
 • Thông tư 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh LPG;
 • Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.
 • Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.