Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ  cơ quan Đăng ký tàu cá phải thông báo ngay cho chủ tàu.

* Cách thức thực hiện: Không quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 

 + Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

 + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

 + Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnđăng ký tàu cá.

* Phí, lệ phí: 40.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký tàu cá ( Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư Số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;

+ Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

+ Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

+ Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

+ Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

+ Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.

- Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005;

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số:  31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 

 + Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

 + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

 + Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ  cơ quan Đăng ký tàu cá phải thông báo ngay cho chủ tàu.

* Cách thức thực hiện: Không quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005;

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư Số: 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số:  31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.