Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 8.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày kiểm tra và nhận kết quả.
+ Trong vòng 10 ngày khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế theo biểu mẫu BM-PT-7 và soát xét hồ sơ, nếu XMCD đang hoạt động ở ngoài thành phố thì giới thiệu đến Sở GTVT nơi XMCD đang hoạt động để kiểm tra.
+ Nếu kết quả kiểm tra thực tế đúng theo hồ sơ thì in ấn chỉ và trình lãnh đạo ký. Nếu kết quả kiểm tra không đúng theo hồ sơ thì có văn bản trả lời cho chủ phương tiện.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
+ Bản chính Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng đã được cấp theo quy định kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký (hồ sơ gốc).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-12.
* Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 200.000 đồng/lần cấp
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác thành phố phải làm thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
+ Bản chính Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng đã được cấp theo quy định kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký (hồ sơ gốc).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 8.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày kiểm tra và nhận kết quả.
+ Trong vòng 10 ngày khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế theo biểu mẫu BM-PT-7 và soát xét hồ sơ, nếu XMCD đang hoạt động ở ngoài thành phố thì giới thiệu đến Sở GTVT nơi XMCD đang hoạt động để kiểm tra.
+ Nếu kết quả kiểm tra thực tế đúng theo hồ sơ thì in ấn chỉ và trình lãnh đạo ký. Nếu kết quả kiểm tra không đúng theo hồ sơ thì có văn bản trả lời cho chủ phương tiện.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.