Bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức và xếp lương đối với viên chức

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việ, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính), có báo cáo giải trình về cơ cấu, vị trí việc làm và dự kiến việc đề nghị xếp lương (nêu rõ ngạch/chức danh, mã số, bậc, hệ số, thời gian xét nâng bậc lương lần sau).

2. Quyết định tiếp nhận và phân công công tác hoặc quyết định bổ nhiệm (bản chính).

3. Báo cáo cơ cấu đội ngũ công chức hiện đang sử dụng, có mặt đến thời điểm đề nghị tiếp nhận công chức

4. Quyết định tuyển dụng (bản sao công chứng).

5. Bằng tốt nghiệp chuyên môn (bản sao công chứng).

6. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước... nếu có (bản sao công chứng) phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch/chức danh đề nghị.

7. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

8. Các quyết định về quá trình lương - bản sao công chứng ().

9. Bản ghi quá trình đóng BHXH tính đến thời điểm đề nghị (bản sao công chứng).

- Số lương: 01 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức.

- Công văn thoả thuận của Sở Nội vụ để Thủ trưởng đơn vị ra quyết định đối với viên chức.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính), có báo cáo giải trình về cơ cấu, vị trí việc làm và dự kiến việc đề nghị xếp lương (nêu rõ ngạch/chức danh, mã số, bậc, hệ số, thời gian xét nâng bậc lương lần sau).

2. Quyết định tiếp nhận và phân công công tác hoặc quyết định bổ nhiệm (bản chính).

3. Báo cáo cơ cấu đội ngũ công chức hiện đang sử dụng, có mặt đến thời điểm đề nghị tiếp nhận công chức

4. Quyết định tuyển dụng (bản sao công chứng).

5. Bằng tốt nghiệp chuyên môn (bản sao công chứng).

6. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước... nếu có (bản sao công chứng) phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch/chức danh đề nghị.

7. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

8. Các quyết định về quá trình lương - bản sao công chứng ().

9. Bản ghi quá trình đóng BHXH tính đến thời điểm đề nghị (bản sao công chứng).

- Số lương: 01 bộ hồ sơ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việ, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 204/2004/N Đ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.