Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị bổ nhiệm Giám định viên tư pháp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố.

- Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Giám định viên tư pháp ở địa phương.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.Trường hợp từ chối phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách Giám định viên tư pháp trên cộng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Bộ tư pháp pháp để lập danh sách chung về Giám định viên tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Chưa quy định cụ thể.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm;

+ Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc;

+ Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự;

+ Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý lĩnh vực giám định.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp.

 Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính: Quyết định Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.

 Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm Giám định viên tư pháp:

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên;

+ Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.

- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ :

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm;

+ Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc;

+ Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự;

+ Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý lĩnh vực giám định.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

Người đề nghị bổ nhiệm Giám định viên tư pháp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố.

- Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Giám định viên tư pháp ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.Trường hợp từ chối phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách Giám định viên tư pháp trên cộng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Bộ tư pháp pháp để lập danh sách chung về Giám định viên tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Chưa quy định cụ thể.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.