Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) (trừ trường hợp bổ nhiệm lại);

+ Tự nhận xét đánh giá về quá trình công tác và phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện của người được đề nghị điều động, bổ nhiệm;

+ Bản nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi nhân sự công tác;

+ Biên bản kiểm phiếu (Đối với trường hợp bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ và bổ nhiệm lại):

  • Biên bản kiểm phiếu Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị toàn thể cơ quan, đơn vị;
    • Biên bản kiểm phiếu cấp ủy đảng hoặc văn bản thông báo nghị quyết của cấp ủy đảng hoặc phiếu ghi ý kiến của bí thư chi bộ (nơi không có cấp ủy đảng);
    • Biên bản kiểm phiếu (hoặc biểu quyết) tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

+ Nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có bổ sung đối với trường hợp bổ nhiệm lại), giấy khai sinh (có chứng thực);

+ Bản kê khai tài sản (theo mẫu)(trừ trường hợp bổ nhiệm lại);

+ Nhận xét về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có trách nhiệm theo quy định (nếu có).

- Số lượng:02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Phí, lệ phí:Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Bản kê khai tài sản (theo mẫu số 1 quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của bộ quản lý chuyên ngành của Trung ương và quy định của UBND thành phố.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ.

 - Quyết định số 2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) (trừ trường hợp bổ nhiệm lại);

+ Tự nhận xét đánh giá về quá trình công tác và phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện của người được đề nghị điều động, bổ nhiệm;

+ Bản nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi nhân sự công tác;

+ Biên bản kiểm phiếu (Đối với trường hợp bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ và bổ nhiệm lại):

  • Biên bản kiểm phiếu Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị toàn thể cơ quan, đơn vị;
    • Biên bản kiểm phiếu cấp ủy đảng hoặc văn bản thông báo nghị quyết của cấp ủy đảng hoặc phiếu ghi ý kiến của bí thư chi bộ (nơi không có cấp ủy đảng);
    • Biên bản kiểm phiếu (hoặc biểu quyết) tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

+ Nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có bổ sung đối với trường hợp bổ nhiệm lại), giấy khai sinh (có chứng thực);

+ Bản kê khai tài sản (theo mẫu)(trừ trường hợp bổ nhiệm lại);

+ Nhận xét về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có trách nhiệm theo quy định (nếu có).

- Số lượng:02 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Quyết định số 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ.

- Quyết định số 2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý) tại Hải Phòng.