Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet

Đơn vị: 
Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện: 

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn thành phố báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông (Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

* Cách thức thực hiện:

- Qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử);

- Qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Báo cáo tháng theo mẫu biểu

* Thời hạn giải quyết:

Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Không

* Lệ phí (nếu có):

Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo tháng: Phụ lục 4 Mẫu biểu báo cáo tháng về thống kê Internet gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông 2009

- Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Báo cáo tháng theo mẫu biểu

 

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện: 

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn thành phố báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông (Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

* Cách thức thực hiện:

- Qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử);

- Qua hệ thống bưu chính.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông 2009

- Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet