Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở cũ nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

- Bước 2: Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì hướng dẫn để người mua nhà bổ sung hồ sơ; nếu người nộp hồ sơ không đủ điều kiện được mua nhà ở thì phải có văn bản trả lời rõ lý do để người nộp hồ sơ biết.

- Bước 3: Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở: đo vẽ lại diện tích nhà, đất nếu có chênh lệch so với hợp đồng thuê nhà ở hoặc có diện tích ngoài hợp đồng, thực hiện phân bổ diện tích sử dụng chung (nếu có), xác định chất lượng còn lại của nhà ở, tính toán giá bán nhà và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà sau khi thực hiện thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở phải lập danh sách, báo cáo Sở Xây dựng.

- Bước 4: Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra đối tượng, điều kiện và hồ sơ báo cáo Hội đồng xác định giá bán nhà ở xem xét, phê duyệt giá bán nhà ở. Sau khi Hội đồng xác định giá bán nhà ở phê duyệt giá bán, Sở Xây dựng lập danh sách đối tượng được mua nhà ở kèm văn bản duyệt giá bán nhà trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Bước 5: Căn cứ vào báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định bán nhà ở cũ và gửi cho Sở Xây dựng, Công ty MTV Quản lý và kinh doanh nhà  để thực hiện và phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

- Bước 6:Trên cơ sở Quyết định bán nhà ở cũ của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với người mua.

- Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị mua nhà ở cũ theo mẫu;

(2) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký kết hôn;

 (3) Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.

* Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng tử kèm theo;

* Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này;

(4) Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có) theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, tổ chức (người đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố (Sở Xây dựng là cơ quan thường trực)…

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

* Lệ phí:  không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu, điều kiện 1:

- Người đề nghị mua nhà ở cũ phải thuộc các đối tượng được bố trí nhà ở.

b) Yêu cầu, điều kiện 2:

- Người mua nhà ở cũ có hợp đồng thuê và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này, trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên trong hợp đồng thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên để ký hợp đồng mua nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở;

- Đã đóng tiền thuê nhà đầy đủ theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở;

- Phải có đơn đề nghị mua nhà ở cũ;

- Nhà ở không thuộc phải không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu kiện.

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở năm 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị mua nhà ở cũ theo mẫu;

(2) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký kết hôn;

 (3) Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.

* Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng tử kèm theo;

* Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này;

(4) Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có) theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở cũ nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

- Bước 2: Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì hướng dẫn để người mua nhà bổ sung hồ sơ; nếu người nộp hồ sơ không đủ điều kiện được mua nhà ở thì phải có văn bản trả lời rõ lý do để người nộp hồ sơ biết.

- Bước 3: Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở: đo vẽ lại diện tích nhà, đất nếu có chênh lệch so với hợp đồng thuê nhà ở hoặc có diện tích ngoài hợp đồng, thực hiện phân bổ diện tích sử dụng chung (nếu có), xác định chất lượng còn lại của nhà ở, tính toán giá bán nhà và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà sau khi thực hiện thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở phải lập danh sách, báo cáo Sở Xây dựng.

- Bước 4: Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra đối tượng, điều kiện và hồ sơ báo cáo Hội đồng xác định giá bán nhà ở xem xét, phê duyệt giá bán nhà ở. Sau khi Hội đồng xác định giá bán nhà ở phê duyệt giá bán, Sở Xây dựng lập danh sách đối tượng được mua nhà ở kèm văn bản duyệt giá bán nhà trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Bước 5: Căn cứ vào báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định bán nhà ở cũ và gửi cho Sở Xây dựng, Công ty MTV Quản lý và kinh doanh nhà  để thực hiện và phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

- Bước 6:Trên cơ sở Quyết định bán nhà ở cũ của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với người mua.

- Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở năm 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.