Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
98.8% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
57309hồ sơ
HOÀN THÀNH
56121hồ sơ
ĐÚNG HẠN
55428hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 22:33:11 - 19/04/2018)
Tháng 02
Tiếp nhận10539hồ sơ
Hoàn thành11020hồ sơ
Đúng hạn10763hồ sơ
97.7%đúng hạn
97.7% Complete
Tháng 03
Tiếp nhận22074hồ sơ
Hoàn thành20268hồ sơ
Đúng hạn20100hồ sơ
99.2%đúng hạn
99.2% Complete
Tháng 04
Tiếp nhận5657hồ sơ
Hoàn thành5391hồ sơ
Đúng hạn5350hồ sơ
99.2%đúng hạn
99.2% Complete